Ahittauq Hugiagutit Piyaunit

Hilaqyuaqmi-Hivuliqtut Tagiuqni Hivuganaitnit Havagutit

Kanataup Tagiungi Hapuhimanit Parnaut hanatyuhikhat pinguqtauninut hilaqyuaqmi-hivuliqtut tagiuqni hapummigaunit tagiupta hinaangi imakuqvilu. Una tukilik nakuuhivalliqni qanuqtut pittailinivut hugiaqnilu tagiuqni halumailgunut piniqluknit.

Uqhuqyuat Kuvininut Hugiaqnit

Tamna Ahiagut Hugiaqnit Pityuhit pigiagut pilagutauniaq tapkuninga Kavamatkut Kanatami pinguqnit hilaqyuaqmi-hivuliqtut hugiaqnit havagut attaqtuhivalliqnitigut pilaqnit hugiaqninut atulaqnit piyaulat umiaqpakningaqtunik uqhuqyuat kuviyut.

Katitlugu avatiliqutinut ihuaqutit qauyihaqni hutqiyauni ihuatqiyauni ihuilguitlu piyaulat atulat niguaqninut nakuuniqhat hapummihimatyutit avatigiyauyunut ahiilu atuqpiaqtut piqaqnit.

Kanataup tatya pityuhi aulatauninut umiaqpakningaqtut uqhuqyuat kuvini pinahuaqnit hiamaktailininut katitiqnilu tapkuat uqhuqyuat atuqhugit hanalgutinut pityuhit tahapkuatut puktalaqtut hiamaktailitit milukautitlu qanginit. Ahii pityuhit atuguminatqiyaulat piplugu avatigiyauyuq qanugitnia tahapkuatut maliqpiaqni tagiuq.

Tapkuat tikkuaqtauyut naamaktutlu atuqni ahitigut hugiaqni pityuhit tugangayut mikhigiaqninut tamaita aktuanit uqhuqyuaq kuvini avatigiyauyumun ahiilu atuqpiaqtut piqaqnit (naunaipkutagiplugu iqaluqaqnit). Tapkuat hanalgutit piyaulat atuqhugu una nutaq pigiagut atuqtaulaq piqalagangat katitlugu avatigiyauyumun ihuaqutaunit.

Hunauvat Ahittauq Hugiagutit Piyaunit?

Ahii hugiagutit piyaunit ilalgit pitquhiliqutit tahapkuatut ikualattini uqhuqyuat imaqmi; tamnalu, hanalgutit tapkuatut hanivaqtigutit mikhigiagutauyut katiqhuqninut uqhuqyuaq ataanut puqtunit ihumagiyauyut tuqunaqninut, huli ikayuqtuqhugit ilitquhiit pityuhi aviktugauninut uqhuqyuat. Tahapkuat hanalgutit piqaqtitai pivaligutit uqhuqyuat kuviyut hugiagutit atulaqnit nakuutqiyamik hapuhimaninut tahamna avatigiyauyuq ahiilu atuqpiaqtut piqaqnit atuqtauhimayutlu atuttiaqtumik angiyunut kuviyunut ahiini hilaqyuaqmi

Atuttauttiagangat, ahii hugiagutit piyaunit nakuutqiyamik hapuhimaniagai avatigiyauyuq ahiilu atuqpiaqtut piqaqnit uqhuqyuaqmik kuviyuqarniqat imaqmun aktuaninut kuviyumit, ilagiplugu tatya hanalgutinut piyaunit.

Hunat Tuklikhat?

Tapkuat Kavamatkut Kanata piqatiginiaqtai Nunaqaqaqtut inuit piqatauyutlu.

Tapkuat Kavamatkut Kanata havagiyai maligaqtigut aulatyutitlu havagutai, ikayuqtaupluni naunaiyaiyinit, ahittauq ahiagugutit piyaunit hugiagutaulatlu atulaqni. Tuhaqpaligakhat uuminga pigiagut, ilautitlugu piqataulqnit Kanatamiuni piqaqtitauniat Tagiuqni Hapuhimanit Parnaut atuqpaliakpat.

Tamna Atittauq Hugiagutit Piyaunit pigiagutit ahiattauq huliniq tapkuat Kavamatkut Kanata piyai hapuhimaninut Kanataup Tagiuq hianit aulagiatlu. Tapkuat Kavamatkut hanivaiyut $1.5 bilian tapkununga Tagiuqni Hapuhimanit Parnaut, nunaqyuaqmi atugakhaliat pinguqtauninut hilaqyuaqmi-hivuliqtut tagaiuqni hivugtanaitnit havagutit piqaqtitiyut maniliugutinut pilaqnit Kanatamiunut ublumi, huli hapuhimaplugit tagiupta hinait aulagiatlu hivunikhami kinguvakhanut.

Canada.ca/protegeons-nos-cotes